Dług na sprzedaż: dłużnik SPAWALNICTWO-śLUSARSTWO Adam Wróblewski, NIP 5591354613, ur. 1968 r., siedziba Laskowice Pomorskie. Kwota długu: 18.200,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 17 września 2009 r. Postępowanie egzekucyjne umorzone dnia 16.12.2010 r. jako w znacznej części bezskuteczne (wyegzekwowano 1.042,70 zł.). W postanowieniu o umorzeniu postępowania egzekucyjnego komornik napisał m.in., że po przeszukaniu pomieszczeń i schowków zajmowanych przez dłużnika nie stwierdzono żadnych ruchomości posiadających wartość handlową i podlegających zajęciu. Dłużnik zawiesił działalność gospodarczą w dniu 30.10.2009 r. Z żoną ma rozdzielnośc majątkową małżeńską. Dom stanowi własnośc żony. Dwoje dzieci na utrzymaniu. Na rachunku bankowym środków brak. Nie pracuje nigdzie, zasiłku nie pobiera. Egzekucja z ruchomości, wierzytelności i kont bankowych dłużnika okazała się bezskuteczna. Cena do negocjacji Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów