Dług na sprzedaż: dłużnik Wojciech Sender, NIP 5921924517, ur. 1975 r., zam. ul. Chopina, Grądy. Kwota długu: 16.034,51 zł., w tym 203,45 zł. kosztów procesu. Odsetki ustawowe od kwoty 15.831,06 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 20 listopada 2008 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w styczniu 2009 r., zostało umorzone 19.02.2011 r. z powodu całkowiej bezskuteczności. W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu komornik napisał między innymi, że na wezwanie do dłużnika w trybie art. 761 i 801 kpc nie uzyskano informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Wg ZUS Inspektorat w Żyrardowie jest objęty ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nie pobiera świadczeń z II i III O/ZUS w Warszawie. Zajęcie rachunku bankowego dłużnika w Kredyt Bank S.A. wskazanego przez ZUS okazało się bezskuteczne. Według ZUS ostatnia wpłata na rachunek za styczeń 2008 r. Dłużnik nie posiada nadpłaty podatku dochodowego lub zwrotu podatku VAT. Nie figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Egzekucja z samochodu Mercedes Vito okazała się bezskuteczna, ponieważ w toku czynności egzekucyjnych ustalono iż wyżej wymieniony pojazd jest własnością Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, iż dłużnik ujawniony jest na zasadach wspólności ustawowej jako właściciel nieruchomości. Egzekucja z tej nieruchomości okazała się bezskuteczna ponieważ sąd oddaliłl wniosek o wpis, ponieważ wierzyciel nie posiada klauzuli wykonalności na żonę dłużnika. Podczas czynności terenowych nie zastano dłużnika ani nikogo z domowników, wywiad środowiskowy bezskuteczny. Należność gospodarcza - z tytułu w całości niezapłaconej faktury. Cena długu do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów