Dług na sprzedaż: dłużnik APRIA PLUS Marta Pasieka, NIP 5741405537, urodzona w 1975 roku, zam. Nowa Szarlejka. Kwota długu: 15.000,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 08.12.2009., dług z tytułu niezwrócenia zaliczki w związku z niewywiązaniem się z umowy. Komornicze postępowanie egzekucyjne wszczęte w marcu 2009 r. umorzone 18 maja 2011 r. jako zupełnie bezskuteczne. W piśmie do wierzyciela z datą 15.11.2010 r. komornik poinformował, że dłużniczka w ewidencji ZUS nie figuruje jako płatnik składek ani jako osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, nie pobiera także żadnych świadczeń z ZUS. W ewidencji CEPIK dłużniczka nie figuruje jako właściciel pojazdów mechanicznych. W ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Częstochowa jak i w Starostwie Powiatowym w Częstochowie dłużniczka nie figuruje jako właściciel nieruchomości. Natomiast w piśmie z datą 21.01.2011 r. komornik poinformował wierzyciela że dłużniczka mieszka w domu teściowej i oświadczyła że ruchomości tam są własnością teściowej. Ponadto, że dłużniczka aktualnie prowadzi działalność gospodarczą tj. sklepik szkolny (w styczniu 2011 r. osiągnęła dochód w wysokości około 500,00 zł.). Dłużniczka oświadczyła też że nie posiada żadnych wierzytelności. Cena długu - do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów