Dług na sprzedaż: dłużnik P.W. BRUKO-DRÓG Sławomir Kaczmarczyk, NIP 6412178638, zam. ul. Puszkina, Ruda Śląska. Kwota długu: 5.693,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty wydany 18 marca 2009 r. Egzekucja umorzona przez komornika z powodu bezskuteczności w styczniu 2010 r. W piśmie - postanowieniu o umorzeniu komornik poinformował wierzyciela, m. in., że zgodnie z informacją z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie dłużnik nie figuruje w ewidencji emerytalno-rentowej w/w Oddziału, dłużnik posiada rachunki bankowe w Banku Pocztowym oraz Luska Banku jednakże dokonane zajęcia okazały się bezskuteczne. Zgodnie z informacja z Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej dłużnik nie posiada rachunków bankowych oraz wierzytelności, a ostatnie dokumenty wymiarowe pochodzą z 2007 roku. Zgodnie z informacją z Biura Geodety Miasta Ruda Śląska nie figuruje w operacie ewidencji gruntów budynków jako właściciel, współwłaściciel, wieczysty użytkownik lub współużytkownik wieczysty nieruchomości położonych na terenie miasta Ruda Śląska. W toku przeprowadzonych czynności egzekucyjnych nie odnaleziono majątku, który mógłby stanowić podstawę zaspokojenia dochodzonych przez wierzyciela roszczeń. Cena długu do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


Uwaga: Warunkiem kupna długu (dotyczy także nabywców trudniących się egzekucją długów) jest podpisanie umowy cesji wierzytelności.


rejestr długów