Dług na sprzedaż: dłużnik Eugeniusz Błachowicz, ur. 1955 r., zam. ul. Lwowska, Sosnowiec. Kwota długu: 25.313,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 08 września 2008 r. Dług powstał ponieważ Eugeniusz Błachowicz nie zapłacił wierzycielowi za zakupione odeń udziały w spółce z o.o. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika w listopadzie 2008 r., całkowicie bezskuteczne. W piśmie z datą 21.07.2009 r. będącym wysłuchaniem wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego komornik sądowy napisał m.in., że w toku prowadzonego postępowania dokonano zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w ING Bank Śląski oraz PKO BP SA. Czynności te okazały się bezskuteczne gdyż w/w banki nie prowadzą rachunków na rzecz wskazanego powyżej dłużnika. Na podstawie informacji przekazanej przez Urząd Miasta Sosnowca ustalono, że dłużnik nie figuruje w ewidencji gruntów jako właściciel, współwłaściciel, wieczysty użytkownik nieruchomości położonych na terenie miasta Sosnowca. Ponadto CEPiK podał, że dłużnik nie ma zarejestrowanego na własne nazwisko pojazdu mechanicznego. Bezskuteczne okazało się także zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego w Banku Millenium gdyż brak kwoty wolnej od potrąceń. Ponadto rachunek ten jest zajęty przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Michała Molisaka oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Marcina Łągiewkę. Jednocześnie z wnioskiem wierzyciela dokonano zajęcia udziałów dłużnika w spółce Rameb Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz PW Rameb Spółka Jawna w Sosnowcu o czym poinformowano Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wskazany powyżej Sąd wydał postanowienia o przyjęciu do akt rejestrowych zajęcie udziału w w/w spółkach. Ponadto dokonano zajęcia wierzytelności z tytułu wzajemnych rozliczeń oraz zajęcia wynagrodzenia dłużnika za pracę w PW Rameb Spółka Jawna. Z uwagi na fakt że trzeciodłużnik nie odpowiedział na dokonane czynności zostało wystosowane ponaglenie do złożenia stosownych oświadczeń pod rygorem ukarania grzywną osób reprezentujących dłużnika zajętej wierzytelności. W odpowiedzi na ponaglenie wspólnik PW Rameb Spółka Jawna w dniu 8 lipca 2009 r. telefonicznie zobowiązał się do złożenia oświadczenia które następnie w formie pisemnej przedłożył w dniu 21 lipca 2009 r. Na podstawie przedłożonego oświadczenia ustalono, że dłużnik Eugeniusz Błachowicz nie jest i nigdy nie był zatrudniony w spółce i wobec powyższego realizacja zajęcia nie jest możliwa. Ponadto oświadczył, że od ponad pięciu miesięcy nie ma kontaktu z dłużnikiem i nie zna jego miejsca pobytu. Wysłuchany w trybie art. 761 kpc podał, że dłużnik jako wspólnik w okresie prowadzenia egzekucji nie otrzymał zysku z tytułu posiadanych udziałów w spółce. Podejmowane były również czynności terenowe w miejscu wskazanym przez wierzyciela. W ich wyniku nic nie ustalono, gdyż na miejscu nikogo nie zastano, a na pozostawione wezwanie nikt się nie stawił w tut. kancelarii. Wywiad Sąsiedzki bezskuteczny. Cena długu do negocjacji. Kontakt: [email protected], tel. 032 291 99 75


rejestr długów