windykacja.aid.pl

Celem powstania tego portalu i jego rozwoju jest popularyzacja windykacji nale¿noœci i zaakcentowanie prawa wierzycieli do ich pieniêdzy oraz zaakcentowanie problemów, z jakimi borykaj¹ siê pokrzywdzeni finansowo przez nieuczciwe firmy i osoby; problemów w³aœnie wobec istniej¹cego prawa. Jesteœmy zdania, ¿e obowi¹zuj¹ce prawo nie chroni wystarczaj¹co w³asnoœci wierzyciela naruszonej przez d³u¿nika, daj¹c temu drugiemu legalne mo¿liwoœci ucieczki od odpowiedzialnoœci, od zwrotu (zap³aty) nale¿noœci. Niestety, nie zawsze równie¿ legalna windykacja tych nale¿noœci jest w stanie odzyskaæ je od nierzetelnego, nieuczciwego d³u¿nika. Windykacja jest nieod³¹cznym terminem zwi¹zanym z obrotem gospodarczym, z handlem w gospodarce wolnorynkowej a dzia³ania podejmowane przez skuteczne firmy windykacyjne czêsto przyjmuj¹ formê mniej lub bardziej kontrowersyjnej presji na d³u¿nika. Bardzo czêsto same stricte prawne procedury, a wiêc postêpowanie s¹dowe i egzekucyjne z udzia³em w³aœciwego organu (komornik) nie zapewniani¹ sprawnego odzyskania nale¿noœci.

Narzekania pokrzywdzonych wierzycieli na przewlek³oœæ postêpowañ s¹dowych, kiedy to wierzyciel (prowadzony przez prawnika bieg³ego w s¹dowej procedurze) sk³ada zarzuty - nieprawdziwe, k³amliwe wnioski dowodowe - i mo¿e sk³adaæ je zupe³nie bezkarnie. Narzekania na bezskutecznoœæ komorników którzy, w opini licznych wierzycieli, "nic nie robi¹". Tymczasem pamiêtajmy, ¿e generalnie, to wierzyciel powinien wskazaæ organowi egzekucyjnemu maj¹tek d³u¿nika, który nale¿y zaj¹æ. Wspomniane i inne mankamenty powoduj¹, ¿e windykacja wy³¹cznie s¹dowa i komornicza - egzekucyjna nierzadko przynosi mizerne efekty.

Z doœwiadczeñ wynika, ¿e stosunkowo niewiele jest takich przypadków, kiedy (oficjalna) niewyp³acalnoœæ d³u¿nika nie jest rezultatem jego z³ej woli i nieuczciwoœci (oszustwa). Ukrywanie przez d³u¿ników maj¹tków, przepisywanie ich na rodzinê, etc. jest praktyk¹ nader czêst¹. Tymczasem udowodnienie komuœ oszustwa jest formalnie trudne, gdy¿ trzeba wykazaæ, ¿e d³u¿nik dzia³a³ ze z góry powziêtym zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Nie wystarczy (czêsto nie wystarczy) oczywista sytuacja, z której wynika, ¿e d³u¿nik tak bardzo wzbogaci³ siê kosztem wierzycieli, ¿e powinien z ³atwoœci¹ oddaæ d³ug(i), nie bêd¹c w stanie wskazaæ rzekomej w³asnej straty, która spowodowaæ mia³aby jego "niewyp³acalnoœæ"

D³u¿nicy, a zw³aszcza zatrudniani przez nich prawnicy bardzo chêtnie staraj¹ siê klasyfikowaæ jak najwiêcej dzia³añ odwa¿nych firm windykacyjnych jako "zastraszanie", "naruszanie dóbr osobistych" - aby tylko spowodowaæ zaprzestanie skutecznego dochodzenia nale¿noœci. Wierzyciel, maj¹c do dyspozycji wy³¹cznie oficjalne procedury s¹dowo - egzekucyjne, czêstokroæ jest bezradny wobec przebieg³ego oszusta, który fikcyjnie pozby³ siê maj¹tku. Niestety, czêsto zachwalany przez niektóre firmy wywiad gospodarczy, czyli poszukiwanie ukrytego przez d³u¿nika maj¹tku, nie prowadzi do jego wyjawienia, kiedy to d³u¿nik po prostu pozby³ siê go sprytnie jednak¿e wci¹¿ maj¹c go do swej dyspozycji. Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e samo rozpoczcie wspó³pracy z niejedn¹ firm¹ windykacyjn¹ równie¿ niesie ze sob¹ zagro¿enia dla wierzyciela.Marco Fidalgo